Dis­clai­mer

Datum: juni 2020

De vol­gen­de voor­waar­den zijn van toe­pas­sing op het gebruik van de web­si­te www​.joink​nox​.com (hier­na te noe­men: de web­si­te’) van Knox Coö­pe­ra­tief U.A. Toe­gang tot en het gebruik van deze web­si­te bete­kent dat jij als gebrui­ker van de web­si­te instemt met deze voorwaarden. 

De infor­ma­tie op de web­si­te is bedoeld als vrij­blij­vend en alleen bedoeld als alge­me­ne infor­ma­tie. De infor­ma­tie mag nooit gezien of gebruikt wor­den als eni­ge vorm van advies of aan­bod van welk pro­duct of dienst dan ook. Over­een­kom­sten wor­den alleen geslo­ten door aan­vaar­ding van een als zoda­nig aangeduide offerte.

De infor­ma­tie op de web­si­te mag niet wor­den gezien of gebruikt als ver­van­ging van spe­ci­fiek en professioneel advies.

Wij­zi­gin­gen

Knox behoudt zich het recht voor in de onder­ha­vi­ge dis­clai­mer wij­zi­gin­gen aan te bren­gen, zon­der dat daar­toe eni­ge aan­kon­di­ging is vereist.

Aan­spra­ke­lijk­heid

Knox spant zich in om de inhoud van de web­si­te zo actu­eel moge­lijk te hou­den. Ondanks deze zorg en aan­dacht is het moge­lijk dat de inhoud onvol­le­dig en/​of onjuist is. De op de web­si­te aan­ge­bo­den tek­sten en mate­ri­a­len wor­den aan­ge­bo­den zon­der eni­ge vorm van garan­tie of aan­spraak op juistheid. 

De infor­ma­tie op de web­si­te is uit­slui­tend bedoeld als alge­me­ne infor­ma­tie. Er kun­nen geen rech­ten aan deze gege­vens wor­den ont­leend. Knox is niet aan­spra­ke­lijk voor scha­de wel­ke kan ont­staan als gevolg van onjuis­te of incom­ple­te infor­ma­tie op de website. 

Het inter­net is niet altijd een geheel betrouw­ba­re voor­zie­ning en bij de toe­gang tot de web­si­te kun­nen zich sto­rin­gen, ver­tra­gin­gen of fou­ten voor­doen. Knox garan­deert niet dat de web­si­te fout­loos of onon­der­bro­ken zal func­ti­o­ne­ren en aan­vaardt dan ook geen aan­spra­ke­lijk­heid voor scha­de als de web­si­te om wel­ke reden dan ook niet beschikbaar is. 

Voor op de web­si­te opge­no­men hyper­links naar web­si­tes of dien­sten van der­den kan Knox nim­mer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteurs­rech­ten

De intel­lec­tu­eel eigen­doms­rech­ten op de tek­sten en mate­ri­a­len op de web­si­te beho­ren toe aan Knox. Het kopi­ë­ren, ver­sprei­den of anders­zins gebruik maken van de tek­sten en mate­ri­a­len van de web­si­te is niet toe­ge­staan zon­der schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van Knox, behal­ve indien dit geschiedt voor eigen gebruik en uit­slui­tend voor het doel waar­voor de infor­ma­tie ter beschik­king is gesteld.

Vra­gen en klachten

Knox stelt het op prijs wan­neer je ons je vra­gen en klach­ten ken­baar maakt, zodat Knox haar ser­vi­ces kan opti­ma­li­se­ren. Je kunt con­tact met ons opne­men via teamup@​joinknox.​com.

Toe­pas­se­lijk Recht

Op de web­si­te en op deze dis­clai­mer is Neder­lands recht van toe­pas­sing. Geschil­len die in ver­band met deze dis­clai­mer ont­staan, wor­den behan­deld door de bevoeg­de rech­ter in Amsterdam.

Alge­me­ne Informatie

Knox is geves­tigd op de Bar­ba­ra Stroz­zil­aan 101 (1083 HN) Amsterdam