Net zo vei­lig als het gelijknamige fort.

Knox wordt de bewaar­in­stel­ling waar uw ver­mo­gen vei­lig kan worden ondergebracht.

Ik wil meer weten

De eer­ste (toe­kom­sti­ge) bewaar­in­stel­ling opge­richt voor en door vermogensbeheerders zelf.

U wilt natuur­lijk dat uw ver­mo­gen zo vei­lig moge­lijk wordt onder­ge­bracht, maar het liefst tegen lage kos­ten. Daar­om heb­ben wij, een groep ver­mo­gens­be­heer­ders, de han­den ineen­ge­sla­gen en rich­ten wij onze eigen bewaar­in­stel­ling op: Knox. Hier­door kun­nen we een geza­men­lijk inkoop­voor­deel cre­ë­ren voor dien­sten die we direct inko­pen bij gere­nom­meer­de insti­tu­ti­o­ne­le ban­ken, zoals BNP Pari­bas. Boven­dien zal Knox geen winst­oog­merk heb­ben: daar­door kun­nen de bewaar­kos­ten fors omlaag en dat is goed nieuws voor uw rendement.

Knox zal onder toe­zicht komen te staan van de Auto­ri­teit Finan­ci­ë­le Mark­ten (AFM) en De Neder­land­sche Bank (DNB).
Uw ver­mo­gen zal wet­te­lijk beschermd zijn door de beleg­gers­com­pen­sa­tie­re­ge­ling en de Wet giraal effectenverkeer.
Knox is eigen­dom van de deel­ne­men­de ver­mo­gens­be­heer­ders: Knox dient enkel en alleen het belang van u en uw ver­mo­gens­be­heer­der, die graag een goed ren­de­ment voor u wilt realiseren.
Knox wordt bestuurd door een direc­tie met een bewe­zen exper­ti­se en uit­ste­ken­de repu­ta­tie in de financiële sector.
Alleen ver­mo­gens­be­heer­ders die onder toe­zicht staan kun­nen lid wor­den van Knox.
Onze dienst­ver­le­ning zal vol­le­dig wor­den onder­steund door institutionele banken.
Knox werkt met de tech­no­lo­gie van een ISAE3402 gecertificeerde serviceorganisatie.

Uw ver­mo­gens­be­heer­der ope­reert graag zo onaf­han­ke­lijk moge­lijk. Hij of zij heeft immers een eigen mening over het cre­ë­ren van een goed ren­de­ment en neemt dan ook graag zelf de belang­rij­ke beleg­gings­be­slis­sin­gen. Op deze manier is de focus op uw belang en niet iemand anders. Een vol­le­dig onaf­han­ke­lij­ke bewaar­in­stel­ling garan­deert deze vrij­heid van handelen.

Lees meer