Samen staan we sterk.

Knox werkt nauw samen met gere­nom­meer­de insti­tu­ti­o­ne­le ban­ken en bro­kers en gebruikt de nieuw­ste fin­tech tech­no­lo­gie van Blanco.

Partner abn amro clearing

ABN AMRO Clearing

Insti­tu­ti­o­ne­le Bank

ABN AMRO Clea­ring Bank NV is een onaf­han­ke­lij­ke finan­ci­ë­le instel­ling met een vol­waar­di­ge bank­li­cen­tie, die onder toe­zicht staat van de Euro­pe­se Cen­tra­le Bank, De Neder­land­sche Bank en de Auto­ri­teit Finan­ci­ë­le Mark­ten. Ze heb­ben ook een Euro­pees pas­poort in dien­sten in Bel­gië te kun­nen aan­bie­den. Zij wor­den inter­na­ti­o­naal erkend als lei­den­de en gespe­ci­a­li­seer­de spe­ler en heb­ben een uit­ge­breid klan­ten­be­stand met pro­fes­si­o­ne­le han­de­la­ren, beleg­gings­in­stel­lin­gen en ande­re finan­ci­ë­le instel­lin­gen. Onze recht­streek­se aan­slui­ting op de finan­ci­ë­le mark­ten wereld­wijd biedt belang­rij­ke schaal­voor­de­len, waar­door een kwa­li­teits­vol­le en kost-effi­ci­ën­te dienst­ver­le­ning moge­lijk is. Onze pro­ces­sen ver­lo­pen zoveel moge­lijk vol­le­dig geau­to­ma­ti­seerd, waar­bij ook van de nieuw­ste tech­no­lo­gie (zoals block­chain of dis­tri­bu­ted led­ger) wordt gebruik gemaakt.

Bank­te­goe­den die recht­streeks wor­den aan­ge­hou­den bij ABN AMRO Clea­ring Bank NV val­len in het alge­meen onder het Neder­land­se Depo­si­to Garan­tie Stel­sel, ter­wijl effec­ten en deri­va­ten posi­ties van klan­ten onder het wet­te­lij­ke stel­sel van ver­mo­gens­schei­ding val­len (Wge).

Partner afs

AFS Group

Bro­ker

AFS is een onaf­han­ke­lij­ke Euro­pe­se ser­vi­ce pro­vi­der die actief is sinds 1860. AFS bemid­delt in een groot aan­tal ver­schil­len­de finan­ci­ë­le- en duur­za­me instru­men­ten voor het zake­lij­ke seg­ment, zoals beurs­ge­no­teer­de aan­de­len, fond­sen, obli­ga­ties en deri­va­ten. AFS heeft kan­to­ren in Amster­dam, Frank­furt, Lon­den en Zürich en richt zich op ver­mo­gens­be­heer­ders, (pri­va­te) ban­ken, fami­ly offi­ces, beleg­gings­fond­sen, over­he­den, ver­ze­ke­raars, mar­ket makers en pensioenfondsen.

Partner blanco

Blan­co

Tech­no­lo­gy

Blan­co biedt een digi­taal ban­king plat­form dat de vol­le­di­ge ver­mo­gens­be­heer cyclus auto­ma­ti­seert, van onboar­ding van cli­ën­ten tot de effec­ten­ad­mi­ni­stra­tie en rap­por­ta­ge. De tech­no­lo­gie van Blan­co is de tech­no­lo­gie van Knox. Zie Blanco’s plat­form als uw eigen robo-advi­sor: Blanco’s tech­no­lo­gie maakt ver­mo­gens­be­heer min­der com­plex, effi­ci­ën­ter en ver­laagt daar­mee de kos­ten, ter­wijl de ver­mo­gens­be­heer­der nog steeds dege­ne is die het klant­con­tact ver­zorgt en de beleg­gings­be­slis­sin­gen neemt. Blan­co, maar ook bij Knox gelooft name­lijk hei­lig in het feit dat finan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning niet zon­der men­se­lijk ver­trou­wen en empathie kan.

Partner kas bank

KAS Bank

Insti­tu­ti­o­ne­le Bank

KAS BANK is een onaf­han­ke­lij­ke insti­tu­ti­o­ne­le bank opge­richt in 1806 die zorg­draagt voor de bewa­ring van effec­ten en het aan­hou­den van een geld­re­ke­ning voor pro­fes­si­o­ne­le par­tij­en en haar par­ti­cu­lie­re klan­ten. KAS BANK is wereld­wijd aan­ge­slo­ten op 70 mark­ten en heeft ves­ti­gin­gen in Neder­land, Ver­e­nigd Konink­rijk en Duits­land. Sinds 1986 is KAS BANK een beurs­ge­no­teer­de onder­ne­ming op Euronext Amsterdam.

Wij ver­mo­gens­be­heer­ders ope­re­ren graag zo onaf­han­ke­lijk moge­lijk. We heb­ben name­lijk alle­maal onze eigen idee­ën over het cre­ë­ren van een goed ren­de­ment en we nemen graag zélf de belang­rij­ke beleg­gings­be­slis­sin­gen. Zo die­nen we het belang van onze cli­ën­ten – en van nie­mand anders. Een vol­le­dig onaf­han­ke­lij­ke bewaar­in­stel­ling garan­deert onze vrij­heid van handelen.

Lees meer