Samen staan we sterk.

Knox werkt nauw samen met gere­nom­meer­de insti­tu­ti­o­ne­le ban­ken en bro­kers en gebruikt de nieuw­ste fin­tech tech­no­lo­gie van Blanco.

Partner abn amro clearing

ABN AMRO Clearing

Insti­tu­ti­o­ne­le Bank

ABN AMRO Clea­ring Bank NV is een onaf­han­ke­lij­ke finan­ci­ë­le instel­ling met een vol­waar­di­ge bank­li­cen­tie, die onder toe­zicht staat van de Euro­pe­se Cen­tra­le Bank, De Neder­land­sche Bank en de Auto­ri­teit Finan­ci­ë­le Mark­ten. Ze heb­ben ook een Euro­pees pas­poort in dien­sten in Bel­gië te kun­nen aan­bie­den. Zij wor­den inter­na­ti­o­naal erkend als lei­den­de en gespe­ci­a­li­seer­de spe­ler en heb­ben een uit­ge­breid klan­ten­be­stand met pro­fes­si­o­ne­le han­de­la­ren, beleg­gings­in­stel­lin­gen en ande­re finan­ci­ë­le instel­lin­gen. Onze recht­streek­se aan­slui­ting op de finan­ci­ë­le mark­ten wereld­wijd biedt belang­rij­ke schaal­voor­de­len, waar­door een kwa­li­teits­vol­le en kost-effi­ci­ën­te dienst­ver­le­ning moge­lijk is. Onze pro­ces­sen ver­lo­pen zoveel moge­lijk vol­le­dig geau­to­ma­ti­seerd, waar­bij ook van de nieuw­ste tech­no­lo­gie (zoals block­chain of dis­tri­bu­ted led­ger) wordt gebruik gemaakt. 

Partner afs

AFS Group

Bro­ker

AFS is een onaf­han­ke­lij­ke Euro­pe­se ser­vi­ce pro­vi­der die actief is sinds 1860. AFS bemid­delt in een groot aan­tal ver­schil­len­de finan­ci­ë­le- en duur­za­me instru­men­ten voor het zake­lij­ke seg­ment, zoals beurs­ge­no­teer­de aan­de­len, fond­sen, obli­ga­ties en deri­va­ten. AFS heeft kan­to­ren in Amster­dam, Frank­furt, Lon­den en Zürich en richt zich op ver­mo­gens­be­heer­ders, (pri­va­te) ban­ken, fami­ly offi­ces, beleg­gings­fond­sen, over­he­den, ver­ze­ke­raars, mar­ket makers en pensioenfondsen.

Partner blanco

Blan­co

Tech­no­lo­gy

Blan­co biedt een digi­taal ban­king plat­form dat de vol­le­di­ge ver­mo­gens­be­heer cyclus auto­ma­ti­seert, van onboar­ding van cli­ën­ten tot de effec­ten­ad­mi­ni­stra­tie en rap­por­ta­ge. De tech­no­lo­gie van Blan­co is de tech­no­lo­gie van Knox. Zie Blanco’s plat­form als uw eigen robo-advi­sor: Blanco’s tech­no­lo­gie maakt ver­mo­gens­be­heer min­der com­plex, effi­ci­ën­ter en ver­laagt daar­mee de kos­ten, ter­wijl de ver­mo­gens­be­heer­der nog steeds dege­ne is die het klant­con­tact ver­zorgt en de beleg­gings­be­slis­sin­gen neemt. Blan­co, maar ook bij Knox gelooft name­lijk hei­lig in het feit dat finan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning niet zon­der men­se­lijk ver­trou­wen en empathie kan.

CACEIS IS

CACEIS

Insti­tu­ti­o­ne­le Bank

CACEIS is een Euro­pe­se spe­ci­a­list voor de bewaar­ne­ming en admi­ni­stra­tie van effec­ten en hoog­waar­di­ge risi­co- en rap­por­ta­ge­dien­sten. Wij rich­ten ons vol­le­dig op effec­ten-dienst­ver­le­ning aan pro­fes­si­o­ne­le beleg­gers in de pen­si­oen- en effec­ten­we­reld. Door onze onaf­han­ke­lij­ke inbreng ver­ster­ken wij de gover­nan­ce van onze klan­ten. Zo stel­len wij hen in staat hun eigen doe­len te ver­we­zen­lij­ken. CACEIS is de asset ser­vi­cing bank van Cré­dit Agri­co­le die zich richt op ver­mo­gens­be­heer­ders, ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij­en, pen­si­oen­fond­sen, ban­ken, bro­kers en zake­lij­ke klan­ten van­uit kan­to­ren in Euro­pa, Noord-Ame­ri­ka en Azië.

Wij ver­mo­gens­be­heer­ders ope­re­ren graag zo onaf­han­ke­lijk moge­lijk. We heb­ben name­lijk alle­maal onze eigen idee­ën over het cre­ë­ren van een goed ren­de­ment en we nemen graag zélf de belang­rij­ke beleg­gings­be­slis­sin­gen. Zo die­nen we het belang van onze cli­ën­ten – en van nie­mand anders. Een vol­le­dig onaf­han­ke­lij­ke bewaar­in­stel­ling garan­deert onze vrij­heid van handelen.

Lees meer