Ons mani­fest

Boven alles veilig  en onafhankelijk.

Wij ver­mo­gens­be­heer­ders ope­re­ren graag zo onaf­han­ke­lijk moge­lijk. We heb­ben immers alle­maal onze eigen idee­ën over het cre­ë­ren van een goed ren­de­ment en we nemen dan ook graag zélf de belang­rij­ke beleg­gings­be­slis­sin­gen. Zo die­nen we enkel het belang van onze cli­ën­ten – en van niemand anders. 

Toch zijn wij als zelf­stan­di­ge ver­mo­gens­be­heer­ders vaak op één punt nog afhan­ke­lijk: het ver­mo­gen van onze cli­ën­ten wordt bewaard bij een bank. Dat zijn in de regel orga­ni­sa­ties die hoge kos­ten in reke­ning bren­gen voor de beno­dig­de bro­ker- en bewaar­dien­sten, ter­wijl ze eigen­lijk ook onze con­cur­rent zijn, want ze ver­le­nen zelf immers ook vermogensbeheerdiensten.

Door de han­den ineen te slaan, kun­nen we geza­men­lijk ban­cai­re diensten inkopen.

Daar­om heb­ben we met een groep ver­mo­gens­be­heer­ders het heft in eigen han­den geno­men en heb­ben we Knox opge­richt: onze eigen bewaar­in­stel­ling als alter­na­tief voor de bestaan­de ban­ken. Door onder de vlag van Knox de han­den ineen te slaan, kun­nen we geza­men­lijk ban­cai­re dien­sten inko­pen: we kun­nen op die manier inkoop­voor­deel cre­ë­ren en de meest geschik­te part­ners selec­te­ren. Boven­dien gebruikt Knox de nieuw­ste en meest gebruikersvriendelijke technologie.

En natuur­lijk is alles super vei­lig en staan we vol­le­dig onder toe­zicht van de AFM. Daar­mee zijn we net zo’n onaf­han­ke­lijk, vei­lig en onneem­baar bas­ti­on als Fort Knox – het fort waar de Ame­ri­kaan­se goud­voor­raad wordt bewaakt: van­daar de naam.

Het team achter Knox.

Pieter foto juli 2019

Pie­ter Aartsen

Alge­meen directeur

pieter.​aartsen@​joinknox.​com

Pie­ter werkt sinds 1990 in de financiële sector. 

Pie­ter bouw­de Bin­ck­Bank als bestuur­der van 2006 – 2014 op tot de groot­ste depot­bank voor ver­mo­gens­be­heer­ders in Neder­land en Bel­gië en hij droeg bij aan de oprich­ting van TOM (The Order Machi­ne) en BeFrank (de eer­ste PPI in Neder­land). Na zijn ver­trek bij Bin­ck­Bank start­te Pie­ter zijn eigen con­sul­tan­cy bedrijf Fynn voor advies in spa­ren en beleg­gen. Fynn is opge­gaan in cloud-based ban­king plat­form pro­vi­der Ohpen. Momen­teel richt Pie­ter zich op stra­te­gisch advies, inte­rim mana­ge­ment en toe­zicht in de finan­ci­ë­le sec­tor. In juni 2019 heeft Pie­ter zich ver­bon­den aan Knox als algemeen directeur.

Foto Klaartje Knox 140819

Klaar­tje de Beer

Direc­teur Legal & Compliance

klaartje.​de.​beer@​joinknox.​com

Klaar­tje begon in 1998 in de finan­ci­ë­le sec­tor als aan­de­len­ana­list bij FBS Ban­kiers, om daar­na lei­ding te geven aan de afde­lin­gen Pro­duct­ont­wik­ke­ling & Mar­ke­ting, Midof­fi­ce en Clientac­cep­ta­tie. Toen VVAA Groep FBS Ban­kiers over­nam, leid­de Klaar­tje de trans­for­ma­tie van de effec­ten­bank naar een alge­me­ne bank en ze trad toe tot de direc­tie. in 2008 heeft zij de ver­koop van de bank aan SNS Secu­ri­ties bege­leid. Daar­na is ze werk­zaam geweest als mana­ger Pri­va­te ban­king bij Bank ten Cate & Cie en is ze rech­ten gaan stu­de­ren om zich toe te leg­gen op het gebied van Legal & Com­pli­an­ce. Ze was ook pro­ject­di­rec­teur bij Stich­ting Jon­ge­ren­recht­ban­ken Neder­land, waar zij sinds begin 2019 bestuurs­lid is. Momen­teel werkt Klaar­tje als Com­pli­an­ce Offi­cer bij een ver­mo­gens­be­heer­der en Nati­o­na­le Borg/​AmTrust. In juni 2019 heeft zij zich ver­bon­den aan Knox als bestuurder.

IMG 20210415 WA0013

Wou­ter Wijnberg

Mana­ger Mid-Office

wouter.​wijnberg@​joinknox.​com

Wou­ter is sinds 1999 actief in de finan­ci­ë­le sec­tor. Na 13 jaar bij het Amster­dams Effec­ten­kan­toor gewerkt te heb­ben gevolgd door 8 jaar Bin­ck­Bank werd het tijd voor wat anders. Per 1 decem­ber 2020 is Wou­ter bij Knox aan­ge­slo­ten als manager Mid-Office.

Foto Willem Juli 2019

Wil­lem Meijer

Com­mis­sa­ris

Wil­lem heeft zijn hele car­ri­è­re door­ge­bracht in de finan­ci­ë­le sec­tor. Na zijn laat­ste func­tie als CEO van TOM (The Order Machi­ne) start­te Wil­lem zijn eigen bedrijf op het gebied van stra­te­gisch advies, inte­rim-mana­ge­ment, bege­lei­ding en bemid­de­ling. Daar­naast is hij onaf­han­ke­lijk bestuur­der bij de Onder­ne­mings­ka­mer (Gerechts­hof Amster­dam) en bekleedt hij een func­tie in de Raad van Com­mis­sa­ris­sen van Euro­clear. In juni 2019 heeft hij zich ver­bon­den als com­mis­sa­ris aan Knox.

VW foto

Vol­ker Wytzes

Com­mis­sa­ris

Vol­ker heeft zijn hele car­ri­è­re door­ge­bracht in de sec­tor ver­mo­gens­be­heer. In zijn peri­o­de bij Robe­co hield hij diver­se ver­ant­woor­de­lij­ken waar­on­der die van beleg­ger, fonds­ma­na­ger, Head of Equi­ties en laat­ste als eind­ver­ant­woor­de­lij­ke voor alle Ope­ra­ti­ons. Na zijn loop­baan bij Robe­co ging hij aan de slag bij Anthos Asset Mana­ge­ment, waar hij onder meer hoofd beleg­gin­gen was. Nadien werd hij voor­zit­ter van de Raad van Toe­zicht van de beleg­gings­fond­sen van Kem­pen Capi­tal Mana­ge­ment. In juni 2021 heeft hij zich ver­bon­den als com­mis­sa­ris aan KNOX.

Sluit aan bij Knox om bank-onaf­han­ke­lijk te worden.

Word lid van Knox, opge­richt voor en door zelfstandige vermogensbeheerders.

Sluit nu aan!