Samen staan we sterk.

Knox werkt nauw samen met gere­nom­meer­de insti­tu­ti­o­ne­le ban­ken en bro­kers en gebruikt de nieuw­ste fin­tech tech­no­lo­gie van Blanco.

BNP P Aribas Securities Services

BNP Pari­bas Securities Services

Insti­tu­ti­o­ne­le Bank

BNP Pari­bas Secu­ri­ties Ser­vi­ces, onder­deel van de Groep BNP Pari­bas, is een toon­aan­ge­ven­de glo­bal cus­to­di­an en secu­ri­ties ser­vi­ces pro­vi­der. BNP Pari­bas Secu­ri­ties Ser­vi­ces biedt oplos­sin­gen op het gebied van post-tra­de admi­ni­stra­tie bin­nen de gehe­le beleg­gings­cy­clus voor finan­ci­ë­le instel­lin­gen, zowel voor pen­si­oen­fond­sen, asset mana­gers, cor­po­ra­tes, ban­ken en bro­kers. We heb­ben één van de groot­ste net­wer­ken in de sec­tor, met loka­le exper­ti­se in 36 lan­den en een bereik van meer dan 90 mark­ten over de hele wereld, dat onze klan­ten wereld­wijd maxi­ma­le beleggingsmogelijkheden biedt.

Partner afs

AFS Group

Bro­ker

AFS is een onaf­han­ke­lij­ke Euro­pe­se ser­vi­ce pro­vi­der die actief is sinds 1860. AFS bemid­delt in een groot aan­tal ver­schil­len­de finan­ci­ë­le- en duur­za­me instru­men­ten voor het zake­lij­ke seg­ment, zoals beurs­ge­no­teer­de aan­de­len, fond­sen, obli­ga­ties en deri­va­ten. AFS heeft kan­to­ren in Amster­dam, Frank­furt, Lon­den en Zürich en richt zich op ver­mo­gens­be­heer­ders, (pri­va­te) ban­ken, fami­ly offi­ces, beleg­gings­fond­sen, over­he­den, ver­ze­ke­raars, mar­ket makers en pensioenfondsen.

Partner blanco

Blan­co

Tech­no­lo­gy

Blan­co biedt een digi­taal ban­king plat­form dat de vol­le­di­ge ver­mo­gens­be­heer cyclus auto­ma­ti­seert, van onboar­ding van cli­ën­ten tot de effec­ten­ad­mi­ni­stra­tie en rap­por­ta­ge. De tech­no­lo­gie van Blan­co is de tech­no­lo­gie van Knox. Zie Blanco’s plat­form als uw eigen robo-advi­sor: Blanco’s tech­no­lo­gie maakt ver­mo­gens­be­heer min­der com­plex, effi­ci­ën­ter en ver­laagt daar­mee de kos­ten, ter­wijl de ver­mo­gens­be­heer­der nog steeds dege­ne is die het klant­con­tact ver­zorgt en de beleg­gings­be­slis­sin­gen neemt. Blan­co, maar ook bij Knox gelooft name­lijk hei­lig in het feit dat finan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning niet zon­der men­se­lijk ver­trou­wen en empathie kan.

Wij ver­mo­gens­be­heer­ders ope­re­ren graag zo onaf­han­ke­lijk moge­lijk. We heb­ben name­lijk alle­maal onze eigen idee­ën over het cre­ë­ren van een goed ren­de­ment en we nemen graag zélf de belang­rij­ke beleg­gings­be­slis­sin­gen. Zo die­nen we het belang van onze cli­ën­ten – en van nie­mand anders. Een vol­le­dig onaf­han­ke­lij­ke bewaar­in­stel­ling garan­deert onze vrij­heid van handelen.

Lees meer