Het Knox bancaire platform.

Gebouwd met de inno­va­tie­ve tech­no­lo­gie van Blan­co, waar­door u zich weer kunt focus­sen op uw cliënten. 

Pro­beer nu gratis
Hero technology

Het bancair platform dat de volledige vermogensbe- heer cyclus automatiseert.

Knox is niet alleen uw eigen bewaar­in­stel­ling. Knox biedt ook een klant-en-klaar, cloud based SaaS-plat­form waar­mee u als ver­mo­gens­be­heer­der vol­le­dig wordt ont­zorgd. In een door tech­no­lo­gie gedo­mi­neer­de toe­komst, is ons ban­cai­re plat­form in fei­te uw eigen robo-advisor.

De tech­no­lo­gie maakt ver­mo­gens­be­heer veel min­der com­plex en een stuk effi­ci­ën­ter, waar­door de kos­ten ver­laagd kun­nen wor­den. U blijft nog steeds dege­ne die het klant­con­tact ver­zorgt en de belang­rij­ke beleg­gings­be­slis­sin­gen neemt. Wij gelo­ven bij Knox name­lijk hei­lig in het feit dat finan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning niet zon­der men­se­lijk ver­trou­wen en empathie kan.

Meldt uzelf aan en maak direct gebruik van ons web-based SaaS-platform
Kies alleen de modu­les die u nodig heeft
Maak een­vou­dig een eigen omge­ving voor uw cli­ën­ten, hele­maal in de look & feel van uw bedrijf
Kop­pel het Knox plat­form met ande­re soft­wa­re via onze API
Met ons plat­form vol­doet u met­een aan de wet- en regelgeving
Ver­trouw op de tech­no­lo­gie van het ISAE3402 gecertificeerde Blanco.

Plat­form Modules

Modu­le 1

Client Onboar­ding

De mak­ke­lijk­ste en snel­ste manier om uw cli­ën­ten te onboar­den: in plaats van dagen, duurt het onboar­ding-pro­ces met Knox’s Client Onboar­ding Modu­le slechts enke­le minu­ten voor een­vou­di­ge pro­duc­ten en 60 minu­ten in het geval van complexere dienstverlening.
 • Ervaar de gebruiks­vrien­de­lijk­heid van Knox: een voor de hand lig­gen­de inta­ke-pro­ce­du­re, geba­seerd op een gestruc­tu­reer­de inter­fa­ce, con­sis­tent geba­seerd op dezelf­de stap­pen — inclu­sief client due diligence.
 • Iden­ti­fi­ceer uw cli­ën­ten con­form wet­ge­ving, door mid­del van een pas­poorts­can en liveness check.
 • Voer con­tro­les uit aan de hand van PEP- en sanctielijsten.
 • Geef de inter­fa­ce voor cli­ën­ten uw eigen look & feel.
 • Gebruik digi­ta­le handtekeningen. 
 • Onder­te­ken con­trac­ten via e‑identity: sms, iDE­AL, iDIN, ITSME.
Module 1
Modu­le 2

Finan­ci­al Investment Plan

Krijg inzicht in de finan­ci­ë­le situ­a­tie, het inves­te­rings­doel en de risi­co­be­reid­heid van uw cli­ënt, om zo een geschikt beleg­gings­voor­stel te genereren.
 • Stel de ken­nis en erva­ring van uw cli­ënt vast, om zo pas­sen­de dien­sten aan te bieden.
 • Gebruik een weten­schap­pe­lijk onder­bouw­de vra­gen­lijst met risi­co-gewo­gen ant­woor­den, om de risi­co­be­reid­heid van uw cli­ënt te bepalen.
 • Kop­pel het Knox Digi­tal Asset Mana­ge­ment Plat­form een­vou­dig aan uw eigen modelportefeuilles.
 • Gebruik de inge­bouw­de Mon­te-Car­lo simu­la­ties om de kans op het beha­len van het beleg­gings­doel te berekenen.
 • Geneer auto­ma­tisch beleg­gings­voor­stel­len voor uw cliënten.
Module 2
Modu­le 3

Client File

Alle gege­vens van uw cli­ën­ten in één bevei­lig­de kluis: direct beschik­baar om te worden bijgewerkt.
 • Sla cen­traal alle con­trac­ten op en onder­houd en actu­a­li­seer cli­ënt­ge­ge­vens, zoals client due dili­gen­ce en KYC-risicobeoordeling. 
 • Ont­vang geau­to­ma­ti­seer­de mel­din­gen voor belang­rij­ke cli­ënt­ge­ge­vens, vari­ë­rend van een ver­lo­pen pas­poort tot wij­zi­gin­gen als gevolg van life events.
 • Werk het beleg­gings­plan van uw cli­ënt bij in geval van ver­an­de­rin­gen in de per­soon­lij­ke situ­a­tie (enkel in com­bi­na­tie met module 2). 
 • Plan een­vou­dig noti­fi­ca­ties voor cliëntencontact in.
 • Com­mu­ni­ceer direct met cli­ën­ten en deel documenten. 
 • Rap­por­teer over por­te­feuil­le per­for­man­ce (alleen in com­bi­na­tie met module 4).
 • Altijd inzicht in de effec­ten­por­te­feuil­le van uw cli­ënt (alleen in com­bi­na­tie met module 5). 
Module 3
Modu­le 4

Port­fo­lio Management System

Cre­ëer en beheer een­vou­dig model­por­te­feuil­les en kop­pel ze aan cli­ën­ten op basis van hun risicoprofiel.
 • Maak asset pools aan en kop­pel ze aan model­por­te­feuil­les om de effi­ci­ën­tie te verhogen.
 • Hou de cli­ënt­por­te­feuil­les goed in de gaten en her­ba­lan­ceer con­form het risi­co­pro­fiel van de cliënt.
 • Bekijk in één oog­op­slag de tota­le waar­de van het ver­mo­gen onder beheer in het dashboard. 
 • Gebruik de rap­por­ta­ge­func­tie om cli­ën­ten op de hoog­te te hou­den van de pres­ta­ties van hun por­te­feuil­le en prog­no­ses met betrek­king tot het beha­len van financiële doelen.
 • Her­ba­lan­ceer peri­o­diek uw cli­ën­ten­por­te­feuil­les via de automatische ordergenerator. 
Module 4
Modu­le 5

Secu­ri­ties Administration

Een vol­le­di­ge geld‑, effec­ten- en order­ad­mi­ni­stra­tie, inclu­sief een inge­bouw­de ver­bin­ding met insti­tu­ti­o­ne­le bro­kers en custodians.
 • Toe­gang tot een vol­le­di­ge admi­ni­stra­tie voor fond­sen, ETF’s, aan­de­len, obli­ga­ties en opties (long), inclu­sief een uit­ge­brei­de audit trail.
 • Ver­trouw bij belang­rij­ke pro­ces­sen op het inge­bouw­de Four Eyes Principle’ 
 • Gebruik de geïn­te­greer­de ver­wer­king van cor­po­ra­te acti­ons en positieherstructurering.
 • Gemak­ke­lijk gebruikers autoriseren. 
 • Beheer alle trans­ac­ties; ver­za­mel trans­ac­ties en wijs ze toe aan de res­pec­tie­ve­lij­ke ini­ti­ë­le cli­ën­t­or­der. Een optie om een order in con­tan­ten te plaat­sen (frac­ti­o­ne­ring) is inbegrepen.
 • De Knox Secu­ri­ties Admi­ni­stra­ti­on zorgt voor de wet­te­lij­ke rap­por­te­ring en de ver­slag­ge­ving aan de cliënten.
Module 5

Knox maakt gebruik van de technologie  van Blanco

De tech­no­lo­gie van Blan­co is gebouwd met behulp van​‘ser­ver­less’ tech­no­lo­gie en werkt daar­door vol­le­dig​‘in de cloud’. Log in via de web- of mobie­le inter­fa­ce en u kunt met­een begin­nen. Boven­dien kunt u het ont­werp van de inter­fa­ce naar de look en feel van uw eigen bedrijf aan­pas­sen: dat maakt een professionele indruk.

Blanco’s ban­cai­re plat­form biedt ook een API voor nog meer maat­werk: een API is in fei­te een groot stek­ker­blok waar­in elke stek­ker past: daar­mee kunt u onze soft­wa­re naad­loos aan­slui­ten op ande­re soft­wa­re die u gebruikt.

Een voor­beeld: u kunt cli­ënt­ge­ge­vens die zijn opge­sla­gen in het Knox Digi­tal Asset Mana­ge­ment Plat­form auto­ma­tisch toe­voe­gen aan CRM tools zoals Hub­spot of Mail­chimp. Of u kunt een eigen inter­fa­ce (laten) ont­wer­pen en de API gebrui­ken om deze aan te slui­ten op ons softwareplatform. 

Blan­co streeft er naar om gebrui­kers niet onder­ge­schikt maken aan de soft­wa­re, maar om juist soft­wa­re te ont­wik­ke­len die in dienst staat van de mens. Het gaat niet om de tech­no­lo­gie. Het gaat om u en uw cliënten.

Bezoek www​.use​blan​co​.com voor meer infor­ma­tie over tech­no­lo­gie van Blanco. 

Wilt u meer infor­ma­tie over Knox?
Neem con­tact op

Pro­beer ons ban­cai­re plat­form gratis uit.

Ervaar hoe ons plat­form u en uw cli­ën­ten van dienst kan zijn.

Pro­beer nu gratis

Wij ver­mo­gens­be­heer­ders ope­re­ren graag zo onaf­han­ke­lijk moge­lijk. We heb­ben name­lijk alle­maal onze eigen idee­ën over het cre­ë­ren van een goed ren­de­ment en we nemen graag zélf de belang­rij­ke beleg­gings­be­slis­sin­gen. Zo die­nen we het belang van onze cli­ën­ten – en van nie­mand anders. Een vol­le­dig onaf­han­ke­lij­ke bewaar­in­stel­ling garan­deert onze vrij­heid van handelen.

Lees meer