Sluit aan bij Knox om bank-onaf­han­ke­lijk te worden.

Word lid van Knox, opge­richt voor en door zelfstandige vermogensbeheerders.

Sluit nu aan!

Waarom kiezen voor Knox.

Knox is de bewaar­in­stel­ling opge­richt voor en door ver­mo­gens­be­heer­ders: door de han­den ineen te slaan, kun­nen we de beno­dig­de dienst­ver­le­ning direct bij insti­tu­ti­o­ne­le ban­ken ont­slui­ten: we zijn daar­door niet meer afhan­ke­lijk van ban­ken die ook onze con­cur­rent zijn, we kun­nen mak­ke­lij­ker geschik­te part­ners selec­te­ren, en door samen te wer­ken cre­ë­ren we inkoopvoordeel.

Boven­dien gebruikt Knox de nieuw­ste tech­no­lo­gie: Knox biedt een com­pleet ban­king plat­form voor wealth- & asset mana­gers. Zo kun­nen we de kos­ten laag hou­den, wat goed nieuws is voor het ren­de­ment van onze cliënten.

De eer­ste bewaar­in­stel­ling van en voor vermogensbeheerders
Inkoop­voor­deel door samenwerking
Auto­ma­ti­se­ring van volledige vermogensbeheercyclus
Vei­lig­heid staat voor­op. Knox vol­doet aan alle rele­van­te wet- en regelgeving

Wij ver­mo­gens­be­heer­ders ope­re­ren graag zo onaf­han­ke­lijk moge­lijk. We heb­ben name­lijk alle­maal onze eigen idee­ën over het cre­ë­ren van een goed ren­de­ment en we nemen graag zélf de belang­rij­ke beleg­gings­be­slis­sin­gen. Zo die­nen we het belang van onze cli­ën­ten – en van nie­mand anders. Een vol­le­dig onaf­han­ke­lij­ke bewaar­in­stel­ling garan­deert onze vrij­heid van handelen.

Lees meer